Media

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI (Proiect 1)

2020-11-23

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI (Proiect 1)
ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axă prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Apelul de proiecte 4/PI 9.v/OS 4.16, în conformitate cu prevederile:

  • U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
  • Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
  • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
  • METODOLOGIA DE SELECŢIE A PARTENERILOR în vederea depunerii unor cereri de finanțare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 -2020.

 Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerii pentru a fi selectați în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului - Condiții Generale POCU 2014 - 2020 şi în Ghidul Solicitantului -  Condiții Specifice – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale - AP 4/PI 9.v/OS 4.16”,  publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.

Descarcă metodologia și anexele aici.