Politica de calitate

Calitatea este strâns legată de strategia dezvoltării Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare–IBA București.

Politica referitoare la calitate, stabilită de Directorul General, în conformitate cu standardele de referință, corespunde cu natura mediului intern/extern și cu riscurile proprii ale organizației și are în vedere calitatea proceselor/produselor/serviciilor executate, strategia de piață și scopurile urmărite.

INCDBA-IBA București:

 • acordă, prin ofertă de cercetare științifică și de produse/servicii o atenție prioritară satisfacerii cerințelor și așteptărilor de dezvoltare durabilă.
 • întreține o politică de consolidare a poziției sale în plan intern și extern/internațional, urmărind cu consecvență compatibilitatea și alinierea activităților sale cu standardele și bunele practici de la nivelul Uniunii Europene, precum și din alte state cu nivel ridicat de dezvoltare
 • se preocupă cu atenție de satisfacerea cerințelor și așteptărilor angajațălor săi, ca beneficiari interni, prin crearea și menținerea unui climat instituțional în cadrul căruia, fiecare angajat să realizeze performanțele necesare
 • se asigură că tot personalul este conștientizat în legătură cu responsabilitatea de a contribui la realizarea obiectivelor organizației, punând accent pe eficientizarea activităților prin cuantificarea rezultatelor individuale și colective, utilizând indicatori de performanță clar definiți.
 • se preocupă de îmbunătățirea continuă a organizării și desfășurării activităților, având în vedere abordarea bazată pe procese și gândirea bazată pe risc și fundamentarea deciziilor bazată pe raportul dintre cerințe și posibilități, ținând cont de resursele disponibile și/sau accesibile, precum și de bunele practici existente.

 Politica referitoare la calitate:

 • susține satisfacerea necesităților explicite și implicite ale clienților, în condițiile respectării cerințelor legale
 • asigură contextul creșterii calității produselor/serviciilor oferite, precum și transformarea rezultatelor cercetării în servicii și produse noi cu o calitate ridicată, pentru menținerea competitivității pe piață
 • este analizată periodic pentru a se menține adecvată scopului și contextului organizației și în deplin acord cu direcția strategică.
 • asigură cadrul propice pentru stabilirea obiectivelor generale pentru INCDBA-IBA București, precum și a obiectivelor specifice la nivelul structurilor organizatorice interne.
 • este disponibilă pentru toate părțile interesate relevante interne și externe
 • este comunicată, înțeleasă și aplicată în cadrul organizației

Participarea la menținerea și îmbunătățirea sistemului de management reprezintă sarcină de serviciu a fiecărui angajat.

Răspunderea pentru calitate este a tuturor și a fiecărui angajat în parte.


Certificat RENAR  Certificat SRAC  Politica de calitate  Politica de inovare