Media

Anunț pentru depunere de proiect POCIDIF

2024-07-01

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București intenționează să depună o propunere de proiect în cadrul Apelului POCIDIF/159PCIDIF_P1/ OP1/RSO1.1/PCDIF_A1.1, Măsura 1.1.2.

Pentru pregătirea propunerii de proiect, INCDBA-IBA lansează o procedură de selecție a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din România, interesate să colaboreze în cadrul proiectului. Rezultatele proiectului vor viza obținerea de produse/procese/servicii noi și inovatoare, care să fie pregătite pentru a fi comercializate pe piață, în perioada de durabilitate a proiectului.

Proiectele implementate de către consorțiile tematice sprijinite în cadrul prezentului apel se vor desfășura în cadrul domeniului de specializare inteligentă 1. Bioeconomie. În cadrul acestui domeniu, va fi vizat doar subdomeniul 1.5. Alimente sigure și durabile pentru o dietă sănătoasă

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din România interesate să colaboreze în cadrul proiectului, sunt rugate să trimită, prin e-mail, următoarele documente scanate în format PDF:

  • Expresia de interes, semnată de către reprezentantul legal,
  • Declarația unică de eligibilitate asumată de către reprezentantul legal (sau de către persoana împuternicită în acest sens),
  • Declarația întreprinderii de încadrare în categoria de IMM,
  • Extras de la Registrul Comerțului (certificat constatator detaliat emis de ONRC sau document echivalent),
  • Copie după situațiile financiare pentru ultimii 2 ani, însoțite de dovada depunerii la ANAF,
  • Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, bugetul de stat,
  • Certificat de cazier fiscal.

Documentele necesare se pot descărca de aici:

Documentele se vor trimite pe adresa: bogdan.dragancea@gmail.com până la data de 15.07.2024 !

După evaluarea documentelor primite, INCDBA-IBA va înștiința pe mail IMM-urile despre rezultatul verificării eligibilității. IMM-urile care au trecut de faza de eligibilitate vor primi modelul de propunere de colaborare („template”), pe care îl vor completa și trimite, pe e-mail, scanat în format PDF, până la data de 29.07.2024.

Propunerile de colaborare vor fi evaluate conform metodologiei de selecție a IMM-urilor, elaborată în cadrul PCIDIF 2021-2027 de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

IMM-urile care vor fi selectate în urma acestui proces vor participa la pregătirea propunerii de proiect și vor încheia acorduri de parteneriat cu INCDBA-IBA București.